Solución al problema número 104 de AceptaelReto - 104.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

bool isBalanced(int pi, int di, int pd, int dd, int &w) {
  bool left = true;
  if (pi == 0) {
    int pii, dii, pdi, ddi;
    scanf("%d%d%d%d",&pii,&dii,&pdi,&ddi);
    left = isBalanced(pii, dii, pdi, ddi, pi);
  }

  bool right = true;
  if (pd == 0) {
    int pid, did, pdd, ddd;
    scanf("%d%d%d%d",&pid,&did,&pdd,&ddd);
    right = isBalanced(pid, did, pdd, ddd, pd);
  }
  w = pi + pd;
  return left && right && pi*di == pd*dd;
}
int main()
{
  int pd,pi,di,dd,w;
  while(scanf("%d%d%d%d",&pi,&di,&pd,&dd)==4 && (pi!=0||pd!=0||di!=0||dd!=0))
  {
    bool balanced=isBalanced(pi,di,pd,dd,w);
    if(balanced) cout<<"SI\n";
    else cout<<"NO\n";
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!