Solución al problema número 125 de AceptaelReto - 125.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

vector<pair<int,int>> V;
void divisor(int n,unsigned int m)
{
  for (int i=1; i<=sqrt(n); i++)
  {
    if (n%i == 0)
    {
      if (n/i == i) { string na = to_string(i); if(m==na.length()) V.push_back(make_pair(i,i)); }
      else { string na = to_string(i); int d = n/i; string n1 = to_string(d); if(m==na.length() && m==n1.length()) V.push_back(make_pair(i,d)); }
    }
  }
}


int main()
{
  int cases; cin>>cases;
  while(cases--)
  {
    string n; cin>>n;
    if(n.length()%2==0)
    {
      int m = n.length()/2;
      map<char,int> M;
      map<char,int> Maux;
      for(unsigned int i=0; i<n.length();i++) M[n[i]]++;
      divisor(stoi(n),m);
      int flag=2;
      for(unsigned int i=0; i<V.size()&&flag!=0;i++)
      {
      flag=2;
      Maux=M;
      string resu = to_string(V[i].first);
      string resu2 = to_string(V[i].second);
      string total = resu+resu2;
      for(unsigned int i=0; i<total.length();i++) Maux[total[i]]--;
      for(auto m:Maux) if(m.second!=0) flag=1;
      if(resu[resu.length()-1]=='0' && resu2[resu2.length()-1]=='0') continue;
      if(flag==2) flag=0;
      }
      if(flag!=0) cout<<"NO\n";
      else cout<<"SI\n";
    }
    else cout<<"NO\n";
    V.clear();
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!