Solución al problema número 183 de AceptaelReto - 183.

Cualquier duda no dudes en contactar.


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
  int N;
  string C,aux;
  while(scanf("%d",&N)==1){
    cin.ignore();
    cin>>C;
    if(C[0]=='C') break;
    for(int i=0; i<N;i++){
      aux="";
      for(unsigned int j=0; j<C.length();j++){
        if(C[j]=='N') { aux+=C[j]; aux+="A"; }
        else if(C[j]=='A') { aux+=C[j]; aux+="N"; }
        else aux+=C[j];
      }
      C=aux;
    }
    cout<<C<<'\n';
  }
  return 0;
}

/*
0 AC
0 ANC
0 NAC
1 AC
1 AANAAC
2 ANANNC
3 NAANNC
4 ANNNAC
5 AANNNC
6 ANAAAC
7 NANNNC
8 ANNNNC
9 AAANNC
0 C

-------------

AC
ANC
NAC
ANC
ANANNAANANC
ANNANAANANNANAANNAANC
NAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAC
ANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAC
ANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAC
ANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAC
NAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAC
ANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANC
ANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNANAANANNAANNANAANNAANANNAANNANAANANNANAANNAANANNAC


*/

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!