Solución al problema número 235 de AceptaelReto - 235.

Cualquier duda no dudes en contactar.


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main(){
  int n,m;
  char matrix[2755][4][4];
  char check[4][4];
  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2 && (n!=0 || m!=0)){
    cin.ignore();
    int index = -1,i_index=0,j_index=0,last=-1;
    for(int i=0; i<n*3;i++,i_index++){
      if(i%3==0 && i!=0) { i_index=0; last=index;}
      else index=last;
      for(int j=0; j<m*3;j++,j_index++)
      {
        if(j%3==0) { index++; j_index=0; }
        scanf("%c",&matrix[index][i_index][j_index]);
      }
      j_index=0;
      cin.ignore();
    }
    int cases; scanf("%d",&cases); cin.ignore();
    bool flag=false,next=false;
    int sol;
    while(cases--){
      for(int k=0; k<3;k++) {
        for(int l=0; l<3;l++) scanf("%c",&check[k][l]);
        cin.ignore();
      }
      for(int i=0; i<n*m && !flag;i++){
        for(int k=0; k<3 && !next;k++)
          for(int l=0; l<3 && !next;l++)
            if(check[k][l]!=matrix[i][k][l]) next=true;
        if(!next) { flag=true; sol=i;}
        next=false;
      }
      if(flag) printf("%d %d\n",sol/m+1,sol%m+1);
      else printf("NO SE USA\n");
      flag=false;
    }
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!