Solución al problema número 244 de AceptaelReto - 244.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

inline int getchar_unlocked() { return getchar(); }
inline void fastInput(int &n){
  char ch;
  int sign = 1;
  while(ch = getchar_unlocked(), isspace(ch)) {

  };
  n = 0;
  if(ch == '-')
    sign = -1;
  else n = ch - '0';
  while(ch = getchar_unlocked(), isdigit(ch))
    n = (n << 3) + (n << 1) + ch - '0';
  n *= sign;
}


int main()
{
  int n,m;
  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2 && (n!=0||m!=0))
  {
    map<int,int> arrX,arrY;
    int arrAuxX[m],arrAuxY[m];
    for(int i=0; i<m;i++) {int x,y; fastInput(x); fastInput(y); arrX[x]++; arrY[y]++; arrAuxX[i]=x; arrAuxY[i]=y;}
    bool flag=true;
    for(auto m:arrX) //check row
      if(m.second!=1) { flag=false; break; }
    if(flag)
    {
      for(auto m:arrY) //check column
        if(m.second!=1) { flag=false; break; }
    }
    if(flag) //check diagonal
    {
      for(int i=0; i<m && flag;i++)
        for(int j=i+1; j<m && flag;j++)
        {
          int val = arrAuxX[i]-arrAuxX[j];
          int val1 = arrAuxY[i]-arrAuxY[j];
          if(val==val1 ||abs(val)==val1 || val==abs(val1)) flag=false;
        }
    }
    if(!flag) printf("SI\n");
    else printf("NO\n");
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!