Solución al problema número 276 de AceptaelReto - 276.

Cualquier duda no dudes en contactar.


#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int p;
vector<pair<int,int>> V;
int memo[1010][1600];

int DP(int current, int value, int termina){
  if(current==p) return 0;
  int &best = memo[current][termina];
  if(best!=-1) return best;
  int newPeli = 0;
  if(termina<=V[current].first) newPeli = DP(current+1,value+1,V[current].second)+1;
  return best = max(newPeli,DP(current+1,value,termina));
}

bool compare(pair<int,int> p1, pair<int,int> p2){
  if(p1.first==p2.first)
    return p1.second<p2.second;
  return p1.first<p2.first;
}
int main(){
  while(scanf("%d",&p)==1 && p!=0){
    int h,m,d;
    //Se necesitan 10 minutos para comprar palomitas (muy importante)
    for(int i=0; i<p;i++){
      scanf("%2d:%2d %d",&h,&m,&d);
      int start = h*60+m;
      int end = start+d+10;
      V.push_back({start,end});
    }
    memset(memo,-1,sizeof(memo));
    sort(V.begin(),V.end(),compare);
    printf("%d\n",DP(0,0,0));
    V.clear();
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!