Solución al problema número 445 de AceptaelReto - 445.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

struct vec{
  int n1,n2;
};
int compare(vec a,vec b) {return a.n1<b.n1;}
int main()
{
  int cases;
  while(scanf("%d",&cases)==1)
  {
    int res = 0;
    priority_queue<int,vector<int>, greater<int>> PQ;
    vector<vec> V;
    for(int i=0; i<cases;i++) { vec aux; cin>>aux.n1>>aux.n2; V.push_back(aux);}
    sort(V.begin(),V.end(),compare);
    for(int i=0; i<cases;i++)
    {
      if(PQ.empty()) PQ.push(V[i].n2);
      else{
        while(!PQ.empty()&& (PQ.top()<=V[i].n1)) PQ.pop();
        PQ.push(V[i].n2);
      }
      res=max(res,(int)PQ.size());
    }
    cout<<res-1<<'\n';
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!