Solución al problema número 464 de AceptaelReto - 464.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

bool ordenar(pair<int,int> A,pair<int,int> B)
{
  return A.second<B.second;
}
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d",&n)==1)
  {
     vector<pair<int,int>> V;
     for(int i=0; i<n;i++)
     {
     int h,m,s; scanf("%d:%d:%d",&h,&m,&s);
     int total = h*3600 + m*60+s;
     V.push_back(make_pair(i,total));
     }
     sort(V.begin(),V.end(),ordenar);
     int val = 1,valaux=1;
     vector<pair<int,int>> sol; sol.push_back(make_pair(val,V[0].first));
     for(int i=1; i<n;i++)
     {
      valaux++;
      if(V[i].second-1 == V[i-1].second || V[i].second == V[i-1].second) sol.push_back(make_pair(val,V[i].first));
      else { sol.push_back(make_pair(valaux,V[i].first)); val=valaux;}
     }
     sort(sol.begin(),sol.end(),ordenar);
     for(int i=0; i<n;i++)
     {
      cout<<sol[i].first<<'\n';
     }
  cout<<"---\n";
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!