Solución al problema número 497 de AceptaelReto - 497.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
#define N 10005
using namespace std;

int costs [N];
int freq [N];
vector <int> edges [N];
int n;

int bfs (int at)
{
  for ( int i = 0; i < N; i++ ) costs [i] = INF;
  costs [at] = 0;
  queue <int> q;
  q.push (at);
  while ( !q.empty () ) {
    int p = q.front ();
    q.pop ();
    for (unsigned int i = 0; i < edges [p].size (); i++ )
      if ( costs [edges [p].at (i)] == INF ) {
        costs [edges [p].at (i)] = costs [p] + 1;
        q.push (edges [p].at (i));
      }
  }
  int ret = 0;
  for ( int i = 1; i <= n; i++ )
    if ( freq [i] >= 2 ) ret += costs [i];
  return ret;
}

int main ()
{
  int s;
  while (scanf ("%d %d", &n, &s)==2 && (n!=0 || s!=0)) {
    for ( int i = 0; i <= n; i++ ) freq[i]=0;
    int min_cost = INF,output;;
    for ( int i = 0; i < s; i++ ) {
      int curr;
      int prev;
      scanf ("%d", &curr);
      freq [curr]++;
      prev = curr;
      while ( scanf ("%d", &curr) && curr ) {
        freq [curr]++;
        edges [curr].push_back (prev);
        edges [prev].push_back (curr);
        prev = curr;
      }
    }
    for ( int i = 1; i <= n; i++ )
      if ( freq [i] >= 2 ) {
        int c = bfs (i);
        if ( c < min_cost ) {
          min_cost = c;
          output = i;
        }
      }
    printf ("%d\n", output);
    for ( int i = 0; i <= n; i++ ) edges [i].clear ();
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!