Solución al problema número ADAINDEX de Spoj - ADAINDEX.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
const int put = 26;
struct TrieNode
{
  struct TrieNode *children[put];
  int num;
};

struct TrieNode *getNode(void)
{
  struct TrieNode *pNode = new TrieNode;
  pNode->num=0;
  for (int i = 0; i < put; i++) pNode->children[i] = NULL;
  return pNode;
}
void insert(struct TrieNode *root, string key)
{
  struct TrieNode *pCrawl = root;

  for (unsigned int i = 0; i < key.length(); i++)
  {
    int index = key[i] - 'a';
    if (!pCrawl->children[index]) pCrawl->children[index] = getNode();
    pCrawl->num++;
    pCrawl = pCrawl->children[index];
  }
  pCrawl->num++;
}

int search(struct TrieNode *root, string key)
{
  struct TrieNode *pCrawl = root;
  for (unsigned int i = 0; i < key.length(); i++)
  {
    int index = key[i] - 'a';
    if (!pCrawl->children[index]) return 0;
    pCrawl = pCrawl->children[index];
  }
  return pCrawl->num;
}

int main()
{
  int n,m;
  while(scanf("%d%d",&n,&m)==2)
  {
  string word;
  struct TrieNode *root = getNode();
  for(int i=0; i<n;i++) {cin>>word; insert(root,word);}
  for(int i=0; i<m;i++) {cin>>word; cout<<search(root,word)<<'\n';}
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!