Solución al problema número AGGRCOW de Spoj - AGGRCOW.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
 
int n,c;
int func(int num,int array[])
{
  int cows=1,pos=array[0];
  for (int i=1; i<n; i++)
  {
    if (array[i]-pos>=num)
    {
      pos=array[i];
      cows++;
      if (cows==c) return 1;
    }
  }
  return 0;
}
int bs(int array[])
{
  int ini=0,last=array[n-1],max=-1;
  while (last>ini)
  {
    int mid=(ini+last)/2;
    if (func(mid,array)==1)
    {
      if (mid>max) max=mid;
      ini=mid+1;
    }
    else last=mid;
  }
  return max;
}
int main()
{
  int t; cin>>t;
  while (t--)
  {
    cin>>n>>c;
    int array[n];
    for (int i=0; i<n; i++) cin>>array[i];
    sort(array,array+n);
    cout<<bs(array)<<endl;
  }
  return 0;
} 

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!