Solución al problema número HIGHWAYS de Spoj - HIGHWAYS.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
 
const int MAXN = 100005;
 
struct edge{
 int from, to, weight;
 edge(){}
 edge(int a, int b, int c){
  from = a;
  to = b;
  weight = c;
 }
};
 
vector<edge> graph[MAXN];
int dis[MAXN];
int N,E;
 
int dijkstra(int s, int d){
  queue<int> q;
  memset(dis,INF,sizeof(dis));
  dis[s] = 0;
  q.push(s);
  while(!q.empty()){
    int node = q.front();
    q.pop();
    for(unsigned int i=0;i<graph[node].size();i++){
      int nextNode = (graph[node][i]).to;
      if(dis[nextNode] > dis[node] + graph[node][i].weight){
        q.push(nextNode);
        dis[nextNode] = dis[node] + graph[node][i].weight;
      }
    }
  }
  return dis[d];
}
 
int main(){
 int cases; cin>>cases;
 while(cases--)
 {
  int F, En;
  scanf("%d %d %d %d",&N,&E, &F,&En);
  for(int i=1;i<=N;i++) { graph[i].clear(); } 
  for(int i=0;i<E;i++){
  int from, to, weight; scanf("%d %d %d",&from, &to, &weight);
  graph[from].push_back(edge(from,to,weight));
  graph[to].push_back(edge(to,from,weight));
  }
  int res = dijkstra(F,En);
  if (res==INF) printf("NONE\n");
  else printf("%d\n",res);
 }
 return 0;
} 

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!