Solución al problema número IITWPC4I de Spoj - IITWPC4I.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

const int MAXN = 100005;
struct edge{
 int from, to, weight;
 edge(){}
 edge(int a, int b, int c){
  from = a;
  to = b;
  weight = c;
 }
 bool operator<(const edge &other)const{ // sobrecarga de operadores para ordenar
  return weight < other.weight;
 }
};

struct UF{
  int parents[MAXN];
  int sz[MAXN];
  int components;
  int mst_sum;
  UF(int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
      parents[i] = i; sz[i] = 1;
    }
    components = n;
    mst_sum = 0;
  }
  int find(int n){
    return n == parents[n] ? n : find(parents[n]);
  }
  bool isConnected(int a, int b){
    return find(a) == find(b);
  }
  void connect(int a, int b, int weight){
    if(isConnected(a, b)) return;
    int A,B; A = find(a); B = find(b);
    if(sz[A] > sz[B]){
      parents[B] = A;
      sz[A] += sz[B];
    }
    else{
      parents[A] = B;
      sz[B] += sz[A];
    }
    mst_sum += weight;
    components--;
  }
};


int main(){
 int cases,N,E; scanf("%d",&cases);
 while(cases--)
 {
 scanf("%d %d",&N,&E);
 UF uf = UF(N+1);
 vector<edge> edges;
 int arr[N];
 for(int i=0; i<N;i++) cin>>arr[i];
 for(int i=0; i<N;i++) if(arr[i]!=0) edges.push_back(edge(i,N,0));
 for(int i=0;i<E;i++){
 int from,to,w;
 scanf("%d %d %d",&from,&to,&w);
 from--; to--;
 edges.push_back(edge(from,to,w));
 }
 long long int res=0;
 sort(edges.begin(), edges.end());
 for(unsigned int i=0;i<edges.size();i++)
 {
   if(!uf.isConnected(edges[i].from,edges[i].to))
   {
     res+=edges[i].weight;
     uf.connect(edges[i].from, edges[i].to, edges[i].weight);
   }
  }
 int flag=0;
 for(int i=1; i<=N&&flag==0;i++)
   if (!uf.isConnected(0, i)) flag=1;
 if(flag==1) printf("impossible\n");
 else printf("%lld\n",res);
 }
 return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!