Solución al problema número MIXTURES de Spoj - MIXTURES.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
 
long long int dp[105][105];
long long int arr[105];
 
long long int sum(int j,int e)
{
  long long res=0;
  for(int i=j; i<=e;i++)
  {
    res+=arr[i];
    res%=100;
  }
  return res;
}
long long int solve(int i, int j)
{
  if(i>=j) return 0;
  if(dp[i][j]!=-1) return dp[i][j];
  dp[i][j]=INF;
  for(int k=i; k<=j;k++)
  {
    long long int temp = solve(i,k)+solve(k+1,j);
    temp+=sum(i,k)*sum(k+1,j); //arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
    dp[i][j]=min(dp[i][j],temp);
    //dp[i][j] =min(dp[i][j],solve(i,k)+solve(k+1,j)+sum(i,k)*sum(k+1,j));
  }
  return dp[i][j];
}
 
int main()
{
  int n;
  while(scanf("%d",&n)==1)
  {
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  for(int i=0; i<n;i++) cin>>arr[i];
  cout<<solve(0,n-1)<<'\n';
  }
  return 0;
} 

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!