Solución al problema número URJC4_D de Spoj - URJC4_D.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include<bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

int color[100100];
vector<int> adj[100100];
bool posible;
bool visitado[100100];
void bipartite(int s)
{
queue<int> Q;
color[s]=1;
Q.push(s);
visitado[s]=true;
while(!Q.empty())
{
  s=Q.front();
  Q.pop();
  for(unsigned int i=0;i<adj[s].size();++i)
  {
    int u=adj[s][i];
    if(color[u]==-1)
    {
      color[u]=1-color[s];
      Q.push(u);
      visitado[u]=true;
    }
    else if(color[u]==color[s])
      posible = false;
  }
}
}

int main()
{
  int edge,x,y,N,cases;
  cin>>cases;
  while(cases--)
   {
    posible=true;
    memset(color,-1,sizeof(color));
    memset(visitado,false,sizeof(visitado));
    cin>>N>>edge;
    for(int i=0; i<=N;i++)
      adj[i].clear();
    for(int i=0;i<edge;i++)
    {
     cin>>x>>y;
     adj[x].push_back(y);
     adj[y].push_back(x);
    }
    for (int i = 0; i < N&&posible; i++)
      if (!visitado[i])
        bipartite(i);

    if(posible) cout<<"SI\n";
    else cout<<"NO\n";
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!