Solución al problema número 10189 de UVA - 10189.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int sx[]={1,-1,0,0,1,-1,-1,1}; //8 directions
int sy[]={0,0,1,-1,1,-1,1,-1};
char arr[105][105];
int arrsol[105][105];
int r,c;
void solve(int a, int b){
    for(int i=0;i<8;i++)
    {
      int I=a+sx[i];
      int J=b+sy[i];
      if(I>=0 && I<r && J>=0 && J<c){
        if(arr[I][J]!='*')
          arrsol[I][J]++;
      }
    }
}
int main(){
  int ca=1;
  
  while(scanf("%d%d",&r,&c)==2 && (r!=0 || c!=0))
  {
  if(ca!=1) cout<<endl;
  memset(arrsol,0,sizeof(arrsol));
  for(int i=0; i<r;i++)
    for(int j=0; j<c;j++) cin>>arr[i][j];
  for(int i=0; i<r;i++)
    for(int j=0; j<c;j++) if(arr[i][j]=='*') solve(i,j);
  printf("Field #%d:\n",ca++);
    for(int i=0; i<r;i++)
    {
      for(int j=0; j<c;j++)
      {
       if(arr[i][j]=='*') cout<<'*';
       else cout<<arrsol[i][j];
      }
      cout<<endl;
    }

  }
return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!