Solución al problema número 10608 de UVA - 10608.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;
const int MAXN = 100100;

struct UF{
  int parents[MAXN];
  int sz[MAXN];
  int components;
  int mst_sum;
  UF(int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
      parents[i] = i; sz[i] = 1;
    }
  }
  int find(int n){
    return n == parents[n] ? n : find(parents[n]);
  }
  bool isConnected(int a, int b){
    return find(a) == find(b);
  }
  int connect(int a, int b){
    int A,B; A = find(a); B = find(b);
    if(A!=B)
    {
      if(sz[A] > sz[B]){
        parents[B] = A;
        sz[A] += sz[B];
        return sz[A];
      }
      else{
        parents[A] = B;
        sz[B] += sz[A];
        return sz[B];
      }
    }
    return sz[A];
  }
};

int a=1;
int N=100000,E;

int main(){
  int cases;
  cin>>cases;
  while(cases--)
  {
    map<string,int> M;
    int contador=1;
    string a,b;
    cin>>E;
    UF uf = UF(N);
    for(int i=0;i<E;i++)
    {
      cin>>a>>b;
      if(M[a]==0) {M[a]=contador; contador++;}
      if(M[b]==0) {M[b]=contador; contador++;}
      cout<<uf.connect(M[a],M[b])<<endl;
    }
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!