Solución al problema número 10779 de UVA - 10779.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 10000 + 7;
const int inf = 0x3f3f3f3f;

struct Edge{
  int from, to, cap, flow;
};

struct Dinic{
  int n, m, s, t;
  vector<Edge>edges;
  vector<int>G[maxn];
  bool vis[maxn];
  int d[maxn];
  int cur[maxn];

  void init(int nn){
    edges.clear();
    for (int i = 0; i < nn; ++i)G[i].clear();
  }

  void addEdge(int from,int to,int cap){
    edges.push_back((Edge){from,to,cap,0});
    edges.push_back((Edge){to,from,0,0});
    m = edges.size();
    G[from].push_back(m-2);
    G[to].push_back(m-1);
  }

  bool BFS(){
    memset(vis,0,sizeof vis);
    queue<int>Q;
    Q.push(s);
    d[s] = 0;
    vis[s] = 1;
    while(!Q.empty()){
      int x = Q.front(); Q.pop();
      for (unsigned int i = 0; i < G[x].size(); ++i){
        Edge& e = edges[G[x][i]];
        if (!vis[e.to] && e.cap > e.flow) {
          vis[e.to] = 1;
          d[e.to] = d[x] + 1;
          Q.push(e.to);
        }
      }
    }
    return vis[t];
  }

  int DFS(int x,int a){
    if (x == t || a == 0) return a;
    int flow = 0, f;
    for (int& i = cur[x]; i < G[x].size(); ++i){
      Edge& e = edges[G[x][i]];
      if (d[x] + 1 == d[e.to] && (f = DFS(e.to,min(a,e.cap-e.flow))) > 0){
        e.flow += f;
        edges[G[x][i]^1 ].flow -= f;
        flow += f;
        a -= f;
        if (!a)break;


      }

    }
    return flow;
  }

  int maxflow(int s,int t){
    this->s = s; this->t = t;
    int flow = 0;
    while(BFS()){
      memset(cur,0,sizeof cur);
      flow += DFS(s,inf);
    }
    return flow;
  }

}dic;

int main() {

  int n,m,x,ca=1, k,cases;
  scanf("%d",&cases);
  while(cases--) {
   scanf("%d %d", &n, &m);
   dic.init(n+m+1);
   int S,T; S=1; T=n+m+1;
   int cromos[100][100];
   memset(cromos,0,sizeof(cromos));
   for(int i = 1; i <=n; i++)
   {
    scanf("%d",&k);
    for(int j = 0; j <k; j++) {
      scanf("%d",&x);
      cromos[i][x]++;
    }
   }
   for(int i=1; i<=m;i++)
   {
     dic.addEdge(S,n+i,cromos[1][i]);
     dic.addEdge(n+i,T,1);
   }
   for(int i=2; i<=n;i++)
   {
     for(int j=1; j<=m;j++)
     {
       if(cromos[i][j]==0) dic.addEdge(n+j,i,1);
       else if(cromos[i][j]>1) dic.addEdge(i,n+j,cromos[i][j]-1);
     }
   }
   int flow = dic.maxflow(S,T);
   printf("Case #%d: %d\n",ca++,flow);
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!