Solución al problema número 11450 de UVA - 11450.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

int model[21][21];
bool mark[210][21];
int memo[210][21];
int m1[21];
int g,mn;

int dp(int money, int c)
{
  if(money<0) return -INF;
  if(c==g) return mn-money;
  int &best = memo[money][c];
  if(mark[money][c]) return best;
  mark[money][c]=true;
  int ans = -INF;
  for(int i=0; i<m1[c]; i++)
    ans = max(ans, dp(money-model[c][i],c+1));
  return best = ans;
}
int main()
{
  int cases; scanf("%d",&cases);
  while(cases--)
  {
    memset(mark,false,sizeof(mark));
    scanf("%d%d",&mn,&g);
    for(int i=0; i<g;i++)
    {
      scanf("%d",&m1[i]);
      for(int j=0; j<m1[i]; j++) scanf("%d",&model[i][j]);
    }
    int res = dp(mn,0);
    if(res==-INF) printf("no solution\n");
    else printf("%d\n",res);
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!