Solución al problema número 352 de UVA - 352.

Cualquier duda no dudes en contactar.

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

int di[]={1,1,1,-1,-1,-1,0,0};
int dj[]={1,0,-1,1,0,-1,1,-1};
bool visited[101][101];
int r,c;
char arr[101][101];

void dfs(int a, int b){

  visited[a][b]=true;
  for(int i=0;i<8;i++){
    int I=a+di[i];
    int J=b+dj[i];
    if(I>=0 && I<r && J>=0 && J<r && !visited[I][J]){
      visited[I][J]=true;
      if(arr[I][J]=='1') dfs(I,J);
    }
  }
}

int main()
{
  int c = 1;
  while(scanf("%d",&r)==1)
  {
    int count=0;
    for(int i=0; i<r;i++)
      for(int j=0; j<r;j++)
        visited[i][j]=false;

    for(int i=0; i<r;i++)
      for(int j=0; j<r;j++)
      {
        char a;
        cin>>a;
        arr[i][j]=a;
      }
    for(int i=0;i<r;i++)
      for(int j=0; j<r;j++)
        if(!visited[i][j] && arr[i][j]=='1')
        {
          visited[i][j]=true;
          dfs(i,j);
          count++;
        }
        else visited[i][j]=true;
    printf("Image number %d contains %d war eagles.\n",c++,count);
  }
  return 0 ;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!