Algoritmo de Componentes_conexas.

Cualquier duda no dudes en contactar.


#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int MAXN = 100100;
const int INF = 0x3f3f3f3f;

vector<int> graph[MAXN];
bool visited[MAXN];

int N,E;

void DFS(int node){
 if(visited[node]) return;
 visited[node] = true;
 for(int i=0;i<graph[node].size();i++){
  int dest = graph[node][i];
  DFS(dest);
 }
}

int main(){
 freopen("componentes.in","r",stdin);
	scanf("%d %d",&N,&E);
 for(int i=1;i<=N;i++) graph[i].clear(); // limpia el grafo
	for(int i=0;i<E;i++){
  int from, to; scanf("%d %d",&from, &to);
  graph[from].push_back(to);
  graph[to].push_back(from); // borrar linea si es dirigido
	}
 memset(visited,0,sizeof(visited));
 int comps = 0;
 for(int i=1;i<=N;i++){
  if(!visited[i]){
   DFS(i);
   comps++;
  }
 }
 printf("Hay %d componentes\n", comps);
 return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!