Algoritmo de Matrix Chain Multiplication.

Cualquier duda no dudes en contactar.

/*
Matrix Chain Multiplication

 0   1   2   3
[2,3] [3,6] [6,4] [4,5]

1 -> (0,1)(2,3) = 2*3*6+6*4*5+2*6*5 = 36 + 120 + 60 = 216
2 -> ((0,1)2))3 = 2*3*6+2*6*4+2*4*5 = 36 + 48 + 40 = 216

   0 | 1 | 2 | 3
 0 | 0  36 84 124
 1 |   0  72 132
 2 |     0 120
 3 |       0

 l = 1 sera siempre 0 porque estamos cogiendo la misma matriz consigo mismo
 l = 2
  (0,1) 2*3*6 = 36
  (1,2) 3*6*4 = 72
  (2,3) 6*4*5 = 120
 l = 3
  (0,1,2) = (0,1)(2,2)
  1. (1,2)+2*3*4 = 96
  2. (0,1)+2*6*4 = 84
  (1,2,3) = (1,2)(3,3)
  1. (2,3)+3*6*5 = 210
  2. (1,2)+3*4*5 = 132
 l = 4
  (0,1,2,3) = (0,1)(2,2)
  1. 0*(1,2,3) = 132+2*3*5 = 162
  2. (0,1)*(2,3) = 32+120+2*6*5=216
  3. (0,1,2)*3 = 84+2*4*5= 124

  T[i][j] = min {T[i][k]+T[k+1][j]+val[i].first*val[k].second*val[j].second}

*/
/*
#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
#define n 4
using namespace std;

int arr[] = {1, 2, 3, 4};
int dp[n][n];

int topDown(int i, int j)
{
  if(i==j) return 0;
  if(dp[i][j]!=-1) return dp[i][j];
  dp[i][j]=INF;
  for(int k=i; k<=j;k++)
  {
    int temp = topDown(i,k)+topDown(k+1,j)+arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
    dp[i][j]=min(dp[i][j],temp);
  }
  return dp[i][j];
}

int main()
{
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  int m[n][n];

  for (int i=1; i<n; i++) m[i][i] = 0; // cost is zero when multiplying one matrix.

  for (int L=2; L<n; L++) // L is chain length.
    for (int i=1; i<n-L+1; i++)
    {
      int j = i+L-1;
      m[i][j] = INT_MAX;
      for (int k=i; k<=j-1; k++)
      {
        // q = cost/scalar multiplications
        int q = m[i][k] + m[k+1][j] + arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
        if (q < m[i][j]) m[i][j] = q;
      }
    }

  cout<<m[1][n-1]<<endl;
  cout<<topDown(1,n-1)<<endl;
  return 0;
}
*/

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3F3F3F3F
using namespace std;

long long int dp[105][105];
long long int arr[105];

long long int sum(int j,int e)
{
  long long res=0;
  for(int i=j; i<=e;i++)
  {
    res+=arr[i];
    res%=100;
  }
  return res;
}
long long int solve(int i, int j)
{
  if(i>=j) return 0;
  if(dp[i][j]!=-1) return dp[i][j];
  dp[i][j]=INF;
  for(int k=i; k<=j;k++)
  {
    long long int temp = solve(i,k)+solve(k+1,j);
    temp+=sum(i,k)*sum(k+1,j); //arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
    dp[i][j]=min(dp[i][j],temp);
    //dp[i][j] =min(dp[i][j],solve(i,k)+solve(k+1,j)+sum(i,k)*sum(k+1,j));
  }
  return dp[i][j];
}

int main()
{
  freopen("C:/Users/Isaac/Documents/QT/Entregar/in.txt","r",stdin);
  //freopen("C:/Users/Isaac/Documents/QT/Entregar/out.txt","w",stdout);
  int n;
  while(scanf("%d",&n)==1)
  {
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  for(int i=0; i<n;i++) { cin>>arr[i]; color[i][i]=arr[i]; }
  cout<<solve(0,n-1)<<'\n';
  }
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!