Algoritmo de MatrixChainMultiplication.

Cualquier duda no dudes en contactar.

/**
* Author: Isaac
* Date: 2009-04-06
* License: -
* Source:
* Description: Matrix Chain Multiplication Top Down
*/
#define n 4

int arr[] = {1, 2, 3, 4};
int dp[n][n];

int topDown(int i, int j)
{
  if(i==j) return 0;
  if(dp[i][j]!=-1) return dp[i][j];
  dp[i][j]=INF;
  for(int k=i; k<=j;k++)
  {
    int temp = topDown(i,k)+topDown(k+1,j)+arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
    dp[i][j]=min(dp[i][j],temp);
  }
  return dp[i][j];
}

int main()
{
  memset(dp,-1,sizeof(dp));
  int m[n][n];

  for (int i=1; i<n; i++) m[i][i] = 0; // cost is zero when multiplying one matrix.

  for (int L=2; L<n; L++) // L is chain length.
    for (int i=1; i<n-L+1; i++)
    {
      int j = i+L-1;
      m[i][j] = INT_MAX;
      for (int k=i; k<=j-1; k++)
      {
        // q = cost/scalar multiplications
        int q = m[i][k] + m[k+1][j] + arr[i-1]*arr[k]*arr[j];
        if (q < m[i][j]) m[i][j] = q;
      }
    }

  cout<<m[1][n-1]<<endl;
  cout<<topDown(1,n-1)<<endl;
  return 0;
}

No te pierdas nada.

Sigue en contacto con Isaac Lozano Osorio!